Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA