Điều lệ Công ty

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

CHƯƠNG I:
Điều 1. Định nghĩa

CHƯƠNG II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn  hoạt động của công ty
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, PHẠM VI  KINH DOANH VÀ HOẠT  ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Điều 4. Mục tiêu và lãnh vực hoạt động của Công ty
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
Điều 7. Chứng chỉ cổ phiếu
Điều 8. Sổ đăng ký cổ đông
Điều 9. Chứng chỉ chứng khoán khác
Điều 10. Chào bán và Chuyển nhượng cổ phần
Điều 11. Phát hành trái phiếu
Điều 12. Thu hồi cổ phần
Điều 13. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
Điều 14. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty
Điều 15. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại
Điều 16. Trả cổ tức

CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT
Điều 17. Cơ cấu tổ chức quản lý

CHƯƠNG VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 18. Quyền của cổ đông
Điều 19. Nghĩa vụ của cổ đông
Điều 20. Đại hội đồng cổ đông
Điều 21. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
Điều 22. Các đại diện được ủy quyền
Điều 23. Thay đổi các quyền
Điều 24. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 25. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 26. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Điều 27. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 28. Thẩm  quyền  và  thể thức lấy  ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều 29. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 30. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
Điều 32. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
Điều 33. Chủ tịch Hội đồng quản trị
Điều 34. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế
Điều 35. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

CHƯƠNG VIII: GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY
Điều 36. Tổ chức bộ máy quản lý
Điều 37. Cán bộ quản lý
Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc
Điều 39. Thư ký Công ty

CHƯƠNG IX: NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ
Điều 40. Trách  nhiệm  cẩn trọng của Thành viên  Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý
Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
Điều 42. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
Điều 43. Nghĩa vụ của người quản lý công ty

CHƯƠNG X: BAN KIỂM SOÁT
Điều 44. Thành viên Ban kiểm soát
Điều 45. Ban kiểm soát
Điều 46. Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát
Điều 47. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát

CHƯƠNG XI: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY
Điều 48. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

CHƯƠNG XII: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN
Điều 49. Công nhân viên và công đoàn

CHƯƠNG XIII: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
Điều 50. Cổ tức
Điều 51. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận

CHƯƠNG XIV: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN
Điều 52. Tài khoản ngân hàng
Điều 53. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
Điều 54. Năm tài khóa
Điều 55. Hệ thống kế toán

CHƯƠNG XV: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG
Điều 56. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý
Điều . Công bố thông tin và thông báo ra công chúng

CHƯƠNG XVI: KIỂM TOÁN CÔNG TY
Điều 57. Kiểm toán

CHƯƠNG XVII: CON DẤU
Điều 58. Con dấu

CHƯƠNG XVIII: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ
Điều 59. Chấm dứt hoạt động
Điều 60. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông
Điều 61.  Gia hạn hoạt động
Điều 62. Thanh lý

CHƯƠNG XIX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ
Điều 63. Giải quyết tranh chấp nội bộ

CHƯƠNG XX: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Điều 64. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

CHƯƠNG XXI: NGÀY HIỆU LỰC
Điều 65. Ngày hiệu lực

Xem Chi tiết:   Điều lệ Cty- Sửa đổi lần 2 – Ngày 22/04/2010

Điều lệ Cty- Sửa đổi lần 3 – Ngày 26/04/2011

Điều lệ Cty- Sửa đổi lần 4 – Ngày 18/04/2013