Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG (ACECO)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG (ACECO)
QL 91 – P. Mỹ Thới – TP. Long Xuyên – tỉnh An Giang
VĂN PHÒNG GlAO DỊCH: QL 91 – P. Mỹ Thới – TP. Long Xuyên – tỉnh An Giang
Tel: (84-76)3931184 – 2210845    Fax : (84-76)3931187

 Email: btltag@vnn.vn          Website : http://www.aceco.com.vn