Hoạt động phát triển của Đoàn Thanh Niên Cty CP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Văn bản quyết định thành lập các phân đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2014 của Công ty CP Bê Tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Xem chi tiết : QUYET DINH THANHLAPPHANDOAN

THONGBAOTRIEUTAP_phanDoan