Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động SXKD 2012 và Phương hướng kế hoạch 2013 – KCE

Xem chi tiết : BC HĐQT về KQ SXKD 2012 và Phương hướng kế hoạch 2013