Giải trình các vấn đề cần thảo luận và giải quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 – KCE

Xem chi tiết : Giải trình các vấn đề cần giải quyết ĐHCĐ 2013