Lý lịch ứng cử viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II – KCE

+ Ứng cử viên Hội đồng quản trị :Lý lịch ứng cử viên HĐQT

+ Ứng cử viên Ban Kiểm soát : Lý lịch ứng cử viên Ban Kiểm soát