Quyết định của HĐQT Cty KPCECO V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2013

Xem chi tiết : QD HDQT Lựa chọn Cty Kiểm toán BCTC năm 2013